Văn phòng

             ĐT: 84-710-3833256,                Fax: 84-710-3831270                                                                 

  (Last Updated: 28/7/2016)

 

I. Chức năng - Nhiệm vụ

 

A. Chức năng

 

Văn phòng Viện là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Viện trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị, .v.v.. của đơn vị.

 

B. Nhiệm vụ

 

Văn phòng Viện có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị.

Nhiệm vụ cụ thể: chịu trách nhiệm trong quản lý sinh viên và chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Sắp xếp và theo dõi kế hoạch giảng dạy và học tập cho các bậc học. Tiếp xúc và tư vấn sinh viên trong một số hoạt động học tập và sinh hoạt. Hỗ trợ và quản lý tài chính, tổ chức của Viện. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính của Viện. Quản lý và phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu Khoa học.

 

II. Tổ chức nhân sự   

 

III. Biểu mẫu- công văn  

 

 

Danh Sách Cán Bộ