BM Tài nguyên Cây trồng

ĐT: 84-292-3831251; 3831012 Fax: 84-292-3831270; E-mail: crd@ctu.edu.vn

(Updated: 17/4/2017)

  I. Giới thiệu

  • Bộ môn Tài nguyên Cây trồng được thành lập theo quyết định số 88-96/QĐ-ĐHCT.TCCB, ngày 20/01/2003 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Cần Thơ, trên cơ sở kết hợp 2 đơn vị: Tổ Nghiên cứu lúa và Tổ Bảo tồn Đa dạng Sinh học trước đây.
  • Tổ Nghiên cứu lúa, tiền thân là Bộ môn Cây lúa thuộc khoa Trồng trọt, được thành lập từ năm 1976. Nghiên cứu lúa là hoạt động hạt nhân (trong chức năng nghiên cứu và giảng dạy) của Viện thời bấy giờ cũng như hiện nay.
  • Tổ Bảo tồn Đa dạng Sinh học được thành lập từ năm 1991, với chức năng là hoạt động bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. Nhiệm vụ chính là sưu tập, bảo quản và nghiên cứu phát triển các nguồn gen cây lúa và cây lương thực có củ ở nhiều địa phương trong cả nước - là đơn vị có Ngân hàng Gen, sưu tập khá đầy đủ các giống lúa cổ truyền ở ĐBSCL, các giống lúa rẫy của miền núi, cao nguyên Trung bộ và Bắc bộ Việt Nam.

 

II. Chức năng - Nhiệm vụ

Bộ môn Tài nguyên Cây trồng là đơn vị của Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, tham gia các hoạt động đào tạo dài hạn và ngắn hạn, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp liên quan đến giống và kỹ thuật canh tác cây trồng (chủ yếu trên lúa, cây hoa màu), phát triển cộng đồng, và đa dạng sinh học.

Bộ môn Tài nguyên Cây trồng có 3 nhiệm vụ chính sau:

  • Quản lý đào tạo ngành Phát triển nông thôn bậc đại học và tham gia đào tạo sau đại học của Viện, các Khoa trong và ngoài Trường Đại học Cần Thơ cũng như huấn luyện cho cán bộ và nông dân các địa phương;
  • Thực hiện nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ liên quan đến tài nguyên cây trồng, đa dạng sinh học và phát triển cộng đồng;
  • Tham gia bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện.

 

III. Mục tiêu

 

IV. Tổ chức nhân sự

 

Danh Sách Cán Bộ