BM Hệ thống Nông nghiệp

ĐT: 84-292- 3832475; Fax: 84-292-3831270; E-mail: tlpuong@ctu.edu.vn                                                            (Updated: 14/4/2016)

 

I. Giới thiệu

Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp được thành lập năm 2005 trên cơ sở Tổ Hệ thống Canh tác và Phát triển Nông thôn. Bộ môn hiện có 02 tổ chuyên ngành: (1). Qui hoạch và phát triển hệ thống nông nghiệp, (2). Đánh giá và phát triển kỹ thuật hệ thống nông nghiệp. Bộ môn có 09 cán bộ gồm 2 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 1 kỹ sư và 2 kỹ thuật viên. Chức năng chính của Bộ môn là đào tạo song song với nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học-công nghệ. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là tham gia quản lý, đào tạo ngành Phát triển Nông thôn và ngành Hệ thống Nông nghiệp, đồng thời thực hiện nghiên cứu và chuyển giao khoa học-công nghệ về các lãnh vực liên quan đến quản lý bền vững tài nguyên nông nghiệp.

Bộ môn tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn chính sau:

 • Cải tiến và phát triển các gói kỹ thuật của hệ thống sản xuất bao gồm kỹ thuật thích ứng, giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu và sự phát triển ở thượng nguồn;
 • Phân tích và đánh giá tính bền vững hệ thống sản xuất (từ cấp đối tượng sản xuất, nông hộ, cộng đồng đến ngành hàng sản xuất);
 • Quy hoạch và quản lý hệ thống nông nghiệp;
 • Phát triển kinh tế và đa dạng hóa sản xuất cấp nông hộ, cộng đồng;
 • Đánh giá tổn thương của hệ thống sản xuất, xây dựng chiến lược thích nghi với thay đổi tự nhiên và kinh tế-xã hội thông qua sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định đa mục tiêu.

 

II. Hoạt động của Bộ môn

1. Đào tạo

 • Giảng dạy đại học và cao học các môn: Phân tích hệ thống nông nghiệp, Nguyên lý cơ bản Hệ thống Nông nghiệp, Hệ thống canh tác và hệ sinh thái nông nghiệp; Khuyến nông; Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA); Quản lý dự án, Phát triển cộng đồng nông thôn; Qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp, Hệ thống hỗ trợ quyết định trong Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hệ thống cây trồng, Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Nông nghiệp bền vững.
 • Hướng dẫn tiểu luận, luận văn tốt nghiệp sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ.

 

2. Nghiên cứu khoa học

2.1. Cải tiến và phát triển kỹ thuật

 • Sử dụng hiệu quả nước, chu trình dinh dưỡng và năng lượng trong hệ thống sản xuất
 • Hệ thống canh tác quy mô gia đình và an ninh lương thực
 • Nông nghiệp an toàn và nông nghiệp đô thị

 

2.2. Phân tích và đánh giá hệ thống

 • Tương tác giữa các hợp phần hoặc yếu tố trong hệ thống sản xuất ở các cấp độ khác nhau
 • Phát triển chỉ số và phương pháp đánh giá tính bền vững, tính tỗn thương của hệ thống

 

2.3. Quy hoạch và quản lý hệ thống nông nghiệp

 • Quy hoạch đa mục tiêu hệ thống sản xuất ở cấp độ nông hộ hoặc cộng đồng/vùng
 • Quản lý hệ thống sản xuất trong bối cảnh thay đổi các yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội và mục tiêu phát triển

 

3. Chuyển giao Khoa học Công nghệ

 • Tập huấn nông dân và cán bộ khuyến nông, cán bộ quản lý kỹ thuật địa phương về Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA); Phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD); Phương pháp nghiên cứu koa học, Mô hình canh tác và các hệ thống canh tác kết hợp (VACB), Xây dựng và quản lý dự án cấp cộng đồng, Canh tác lúa tiết kiệm nước và giảm khí thải nhà kín, Hệ thống canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, Hệ thống nông lâm kết hợp.
 • Xây dựng các mô hình thí điểm thích nghi, phát triển và nhân rộng kỹ thuật có sự tham gia

Sử dụng hệ thống hỗ trợ quyết định để đánh giá, phân tích và thể hiện kết quả đánh giá, qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

 

III. Tổ chức và nhân sự

 

IV. Hợp tác và Phát triển

 

  V. Các dự án, đề tài sinh viên HVCH và nghiên cứu sinh có thể tham gia

 

  VI. Các đề tài, luận văn sinh viên, HVCH, NCS thực hiện tại Bộ môn