Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Nghề Nông thôn

ĐT: 84-292-3872037  Fax: 84-292-3831270

 

.....

I. Giới thiệu

 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nghề nông thôn được thành lập theo quyết định số 957/QĐ- ĐHCT, ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Cần Thơ. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí họat động, có vai trò và chức năng như một Bộ môn trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL.

 

II. Chức năng - Nhiệm vụ

 

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Nghề nông thôn có chức năng điều phối, liên kết, huy động các nhà khoa học trong và ngoài Viện NCPT ĐBSCL, nông dân có tay nghề cao tham gia thực hiện chương trình đào tạo nghề cho nông thôn, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)

Tư vấn phát triển các kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng và phát triển các dự án nông nghiệp, nông thôn. Xuất bản tài liệu, thông tin liên quan đến đào tạo huấn luyện, tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ.

Thực hiện các dịch vụ chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi và các gói kỹ thuật cho các vùng sinh thái, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả cho vùng ĐBSCL, góp phần nâng cao sứ mệnh và uy tín của Trường Đại học Cần Thơ trong sự nghiệp phát triển vùng ĐBSCL.

 

III. Mục tiêu

 

IV. Tổ chức nhân sự

 

V. Cơ sở vật chất

 

VI. Các ngành đào tạo nghề nông thôn

 

VII. Danh mục các chuyên đề huấn luyện ngắn hạn

 

Last Updated: April 17th, 2017