Chương trình Đào tạo Thạc sĩ

 Kế hoạch công tác đào tạo sau đại học, học kỳ 1 năm học 2016-2017      

Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn    

 - Khung chương trình      

 - Cây môn học                  

 

Chuyên ngành: Hệ thống Nông nghiệp

 - Khung chương trình       

 - Cây môn học                  

 

(Last Updated: 28/10/2016)