Thông báo đào tạo

Kế hoạch công tác đào tạo, học kỳ 1 năm học 2016-2017

(Cập nhật: 9/8/2016)

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     VIỆN NC PHÁT TRIỂN ĐBSCL                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                __________________                                                                                 ___________________

         Số:        /PTĐB-KH                                                                                    Cần Thơ, ngày  01 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

***

 

   Thời gian

   Công tác

25- 31/7/2016

 • Xét tốt nghiệp đại học (đợt 3)
 • sinh hoạt công dân SV PTNT K39,40,41 đầu năm học
 • Kiểm tra văn bằng tốt nghiệp (THPT, THBT, THCN...) SV năm thứ 2
 • Tổ chức báo cáo chuyên đề cho NCS 2014 đợt 1
 • Tổ chức hội đồng báo cáo giữa kỳ cho NCS 2014 đợt 1

01- 07/8/16

 • Bắt đầu giảng dạy HK1 năm học 2016-2017  
 • Điều chỉnh đăng ký học phần HK1 năm học 2016-2017 (đợt cuối)

08 -14/8/16

 • Cao học PTNT, HTNN Đăng ký bảo vệ đề cương đợt 2

15 - 21/8/16

 • Tuyển sinh sau đại học (đợt 2)+

05- 11/9/16

 • Khai giảng năm học mới Trường ĐHCT
 • Bắt đầu giảng dạy HK1 năm học 2016-2017 SV khóa mới
 • Sinh hoạt đầu khóa cho SV PTNT K42
 • Tổ chức hội đồng Bảo vệ đề cương cao học PTNT, HTNN đợt 2

12- 18/9/16

 • SV nhập và điều chỉnh Kế hoạch học tập vào Website
 • Xét duyệt đề tài NCKH SV thực hiện năm 2016 (đợt 2)

19- 25/9/16

 • Lễ tốt nghiệp đại học (đợt 2)

26/9/16 - 02/10/16

 • Xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ (đợt 3)
 • Tổ chức kiểm tra ngoại ngữ đầu vào cho sinh viên khóa mới
 • Học viên cao học nhập Kế hoạch học tập vào Website (đợt 2)

10- 16/10/16

 • Lễ đón tân học viên cao học K24 và sinh viên K42
 • Thông báo Tuyển sinh SĐH năm 2017 (đợt 1)
 • Cao học PTNT, HTNN Đăng ký bảo vệ đề cương đợt bổ sung

24- 30/10/16

 • Tổ chức Hội đồng chấm luận văn cao học PTNT, HTNN K19, 20,21
 • Tổ chức hội đồng Bảo vệ đề cương cao học PTNT, HTNN đợt bổ sung
 • Tổ chức hội đồng báo cáo giữa kỳ cho NCS 2014 đợt 2

31/10- 06/11/16

 • Tổng kết công tác nhận xét lớp học phần năm học 2015-2016

07- 13/11/16

 • Tuần cuối giảng dạy HK1 năm học 2016-2017

14- 20/11/16

 • Lễ Tốt nghiệp Sau đại học (đợt 2)
 • Công bố học phần mở trong HK2 năm học 2016-2017

21- 27/11/16

 • Thi các học phần riêng-chấm thi-bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học PTNT K38, 39

28/11- 04/12/16

 • Đánh giá kết quả rèn luyện SV HK1 năm học 2016-2017
 • Đăng ký học phần HK2 năm học 2016-2017
 • Thông báo lập kế hoạch thực hiện báo cáo seminar đơn vị năm 2017
 • Hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS và ATGT trong sinh viên 2016

05- 11/12/16

 • Công bố kết quả học tập HK1 năm học 2016-2017
 • Sinh hoạt nội dung đăng ký đề tài và người hướng dẫn khoa học cho cao học PTNT, HTNN K23

12/12/16 - 18/12/16

 • Xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng (đợt 1 - 2017)

19/12/16 - 25/12/16

 

 •  Xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ PTNT, HTNN (đợt 4)

26/12/16 - 01/01/17

 • Đăng ký học phần HK2 năm học 2016-2017 (đợt cuối)
 • Bắt đầu giảng dạy HK2  năm học 2016-2017 bậc đại học và sau đại học

02/01/17 - 08/01/17

 • Ôn tập tuyển sinh sau đại học (đợt 1 - 2017)
 • Bắt đầu thu học phí HK2 năm học 2016-2017 đại học chính quy

 

KT VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

            (đã ký)

 


Nội dung khác