Thông tin chính

Học bổng thạc sĩ Phát triển Nông thôn

International Master of Science in Rural Development (IMRD).

(Updated: 7/2/2017)

Chương trình học bổng thạc sĩ Phát triển nông thôn 2 năm IMRD được tổ chức bởi 12 học viện đứng đầu trong Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên thế giới.

IMRD mang đến một chương trình đào tạo lý thuyết và thực hành với kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong khoa học kỹ thuật, kinh tế và xã hội.

Một số cơ hội học bổng có giá trị từ Erasmus Mundus, VLIR-UOS and ICI-ECP, hạn đăng ký trước ngày 1 tháng 3 năm 2017

Tham thảo thông tin chi tiết tại đây

Xem yêu cầu

Hồ sơ đăng ký


Nội dung khác