Thông tin chính

Dự án CFLI _Nâng cao năng lực phụ nữ Khmer

Nhằm giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở vùng ven biển tỉnh Trà Vinh, dự án LFLI Trà Vinh kỳ vọng nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng với BĐKH, nhất là cộng đồng người dân tộc Khmer.

(Updated: 4/4/2017)

Với các mục tiêu sau:

  • Nhận ra những thiệt thòi, tổn thương của phụ nữ, phụ nữ Khmer vùng ven biển tỉnh Trà Vinh dưới tác động của BĐKH;
  • Xác định nhu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực (hoạch định, quản lý và lãnh đạo) cho phụ nữ, phụ nữ Khmer nhằm giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH cho vùng ven biển tỉnh Trà Vinh;
  • Đề xuất những giải pháp và chính sách lồng ghép năng lực phụ nữ Khmer trong chiến lược giảm nhẹ và thích ứng BĐKH tỉnh Trà Vinh và ĐBSCL

 

Dự án đã được thực hiện ở các điểm:

  • Liên Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Trà Vinh;
  • Liên Hiệp hội Phụ nữ huyện Duyên Hải;
  • Liên Hiệp hội Phụ nữ huyện Cầu Ngang;
  • Liên Hiệp hội Phụ nữ huyện Trà Cú;
  • Xã Ngọc Biên, Long Hiệp (huyện Trà Cú), xã Nhị Trường, Trường Thọ, Hiệp Hòa (huyện Cầu Ngang), xã Đôn Xuân, Đôn Châu, Long Vĩnh (huyện Duyên Hải).

 

Xem video giới thiệu dự án tại đây


Nội dung khác