Thông báo đào tạo

Kế hoạch thực tập và thực hiện LVTN ngành Phát triển Nông thôn, NH 2016-2017

(Cập nhật: 05/8/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL

---------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

--------------------------------------

Cần Thơ, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM HỌC 2016-2017

 

1. Điều kiện thực hiện luân văn tốt nghiệp:

 • Tất cả Sinh viên (SV) Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL chỉ có một hình thức tốt nghiệp là thực hiện Luận văn tốt nghiệp.
 • Điều kiện SV được làm Luận văn tốt nghiệp (LVTN) khi SV đã tích lũy tối thiểu 80% khối lượng kiến thức qui định của chương trình đào tạo (tương đương 96 tín chỉ đối với khóa 39 trở về trước và 112 tín chỉ đối với khóa 40 trở về sau).

 

2. Địa điểm thực tập:

 • SV tự liên hệ địa điểm thực tập, các trường hợp sinh viên không tìm được địa điểm thực tập thì phản hồi cho Viện để Viện sắp xếp.
 • SV có thể tham gia các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu của Viện, Trường hoặc ngoài Trường để làm đề tài tốt nghiệp và phải báo với Bộ phận đào tạo của Viện nắm thông tin.

 

3. Kế hoạch thời gian:

3.1 Học kỳ 1 năm học 2016-2017

 • 1-5.8.2016: Bộ phận đào tạo (BPĐT) công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện LVTN trong học kỳ 1 năm học 2016-2017.
 • 8-10.8.2016: Đại diện lớp lập danh sách sinh viên theo lớp gởi cho BPĐT tên đề tài dự kiến, cán bộ hướng dẫn dự kiến (nếu sinh viên đã chọn được CBHD). Sinh viên chưa chọn được đề tài, CBHD thì báo với BPĐT sắp xếp.
 • 15-19.8.2016:
 • BPĐT công bố danh sách Cán bộ hướng dẫn (CBHD) (trên cơ sở bộ môn và Hội đồng khoa học Viện đồng ý có xem xét tính cân đối giữa các bộ môn).
 • Sinh viên có thể tải mẫu giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp để xin số liệu thực hiện đề tài trên Website của Viện (nếu cần xin số liệu tại địa phương, các sở ban ngành,…)
 • 01.9.2016:
 • Sinh viên hoàn thành đề cương chi tiết.
 • CBHD gởi tên đề tài LVTN cho bộ môn tổng hợp.
 • CBHD xem và duyệt đề cương chi tiết.
 • 14.9.2016:
 • Sinh viên in nộp 01 quyển đề cương chi tiết cho BPĐT (đề cương chi tiết phải được xác nhận của CBHD và bộ môn mà sinh viên đang thực hiện đề tài).
 • Bộ môn gởi danh sách tên đề tài LVTN chính thức cho BPĐT.
 • 02.11.2016: CBHD duyệt luận văn bản nháp.
 • 09.11.2016: Sinh viên hoàn chỉnh luận văn.
 • 16.11.2016: Sinh viên in nộp 03 quyển luận văn tốt nghiệp bản chính cho CBHD. CBHD ký tên xác nhận đồng ý cho sinh viên được bảo vệ trước hội đồng. Sinh viên mang nộp 02 quyển đã được xác nhận của CBHD cho BPĐT (thầy Điền) và 01 quyển cho CBHD.
 • 23.11.2016: BPĐT công bố Hội đồng tham gia chấm luận văn tốt nghiệp.
 • 25 - 27.11.2016: Thành viên hội đồng đọc và nhận xét luận văn.
 • 01 - 03.12.2016: Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Trong thời gian 2 tuần sau khi bảo vệ LVTN, SV phải chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng. Khi đã chỉnh sửa luận văn hoàn chỉnh thì in nộp cho Thư viện của Viện 02 quyển LVTN (có chữ ký xác nhận của các thành viên hội đồng). Đồng thời, đại diện lớp tập hợp file luận văn (dạng PDF) của cả lớp ghi vào 02 đĩa CD gởi cho Thư viện của Viện (01 đĩa CD) và Trung tâm học liệu (01 đĩa CD).

 • 04.12.2016: Thư ký hội đồng chấm LVTN nộp cho BPĐT các tài liệu gồm: Phiếu điểm, Bảng điểm tổng hợp, Biên bản của Hội đồng và các hồ sơ có liên quan khác.
 • 07.12.2016: Viện công bố kết quả Luận văn tốt nghiệp.

 

3.2 Học kỳ 2 năm học 2016-2017

 • 19-23.12.2016: Bộ phận đào tạo công bố danh mục chủ đề luận văn của các BM để SV chọn.
 • 26.12.2016-1.1.2017: Bộ phận đào tạo công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện LVTN trong học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Các bộ môn tổ chức giới thiệu các chủ đề và GVHD cho SV chọn.

 • 06.01.2017:
 • BPĐT công bố danh sách luận văn và cán bộ hướng dẫn (CBHD) (trên cơ sở Hội đồng Viện duyệt cân đối giữa các bộ môn).
 • Sinh viên có thể tải mẫu giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp để xin số liệu thực hiện đề tài trên website của Viện.
 • 20.01.2017:
 • Sinh viên hoàn thành đề cương chi tiết.
 • CBHD gởi tên đề tài LVTN cho Bộ môn tổng hợp.
 • CBHD và Bộ môn xem và duyệt đề cương chi tiết.
 • 25.01.2017:
 • Sinh viên in nộp 01 quyển đề cương chi tiết cho BPĐT (đề cương chi tiết phải được xác nhận của CBHD và Bộ môn mà sinh viên đang thực hiện đề tài).
 • Bộ môn gởi danh sách tên đề tài LVTN chính thức của sinh viên cho BPĐT.
 • 02.04.2017: CBHD duyệt luận văn bản nháp.
 • 13.04.2017: Sinh viên hoàn chỉnh luận văn.
 • 04.05.2017: Sinh viên in nộp 03 quyển luận văn tốt nghiệp bản chính cho CBHD. CBHD ký tên xác nhận đồng ý cho sinh viên được bảo vệ trước hội đồng. Sinh viên mang nộp 02 quyển đã được xác nhận của CBHD cho BPĐT (thầy Điền) và 01 quyển cho CBHD.
 • 08.05.2017: BPĐT công bố Hội đồng tham gia chấm luận văn tốt nghiệp.
 • 11 - 12.05.2017: Thành viên hội đồng đọc và nhận xét luận văn.
 • 13 - 15.05.2017: Sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Trong thời gian 2 tuần sau khi bảo vệ LVTN, SV phải chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng. Khi đã chỉnh sửa luận văn hoàn chỉnh thì in nộp cho Thư viện của Viện 02 quyển LVTN (có chữ ký xác nhận của các thành viên hội đồng). Đồng thời, đại diện lớp tập hợp file luận văn (dạng PDF) của cả lớp ghi vào 02 đĩa CD gởi cho Thư viện của Viện (01 đĩa CD) và Trung tâm học liệu (01 đĩa CD).

 • 15.05.2017: Thư ký hội đồng nộp cho Bộ phận đào tạo Viện các tài liệu gồm Phiếu điểm, Bảng điểm tổng hợp, Biên bản của Hội đồng và các hồ sơ có liên quan khác.
 • 19.05.2017: Viện công bố kết quả Luận văn tốt nghiệp.

 

4. Các thông tin khác:

Các thông tin khác về tên đề tài, dữ liệu làm đề tài, hình thức trình bày,… SV thực hiện theo “Qui định luận văn tốt nghiệp đại học ngành PTNT”, “Format luận văn” và Phiếu đánh giá (thang điểm) luận văn trên trang web Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL.

KT VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Vũ Anh Pháp


Nội dung khác