Danh sách ấn phẩm

 2015  2013  2012  2011  2010  2009  2007  2006  2005  2004  2002  2001  2000 
Xuất bản trong nước

Báo cáo đăng tạp chí

 1. Phương thức quản lý ảnh hưởng hiệu quả sử dụng nước trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông cửu Long.

  Lê Cảnh Dũng      Võ Văn Tuấn      

     

  Phạm Thị Nguyên 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của cán bộ cấp cộng đồng tham gia tiến trình xây dựng xã nông thôn mới tại TP Cần Thơ. Tạp chi Khoa học Đại học Cần Thơ.

  Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt      Lâm Huôn       3. Phân tích chuỗi giá trị xoài cát Hòa Lộc tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

  Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt      Dương Ngọc Thành       4. Thực trạng kênh phân phối nếp tại hai huyện Thủ Thừa và Châu Thành, tỉnh Long An. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

  Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt       5. Phân tích chuỗi giá trị xoài cát Chu tỉnh Đồng Tháp

  Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt      Dương Ngọc Thành      

     

  , Từ Kim Trang và Trần Hoàng Khoa 6. Phân tích chuỗi giá trị ớt tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (38): 10-25.

  Võ Thị Thanh Lộc      

     

   Nguyễn Thị Thu An, Huỳnh Hữu Thọ, Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Lâm Huôn và Lê Trường Giang 7. Đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (36): 52-63

  Nguyễn Hồng Tín      Võ Thị Thanh Lộc      

     

   Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thành Danh, Võ Kim Thoa, và Châu Mỹ Duyên 8. Nghiên cứu và xây dựng khung năng lực cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (36): 52-63

  Nguyễn Hồng Tín      Võ Thị Thanh Lộc      

     

  , Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thành Danh và Võ Kim Thoa, 2015. 9. Đánh giá thực trạng năng lực cán bộ , công chức thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (38)

  Nguyễn Hồng Tín      Võ Thị Thanh Lộc      

     

  , Nguyễn Quang Tuyến, Võ Kim Thoa và Võ Thành Danh, 2015. 10. Ảnh hưởng của nguồn lực đến đa dạng sinh kế của nông hộ ở ĐBSCL. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (10).

  Võ Văn Tuấn      Lê Cảnh Dũng      Sách, chương sách, kỷ yếu

 1. Giáo trình: Nguyên lý Phát triển Nông thôn. NXB Đại học Cần Thơ

  Lê Cảnh Dũng      Võ Văn Tuấn      

     

  Nguyễn Văn Sánh 2. Phân tích sinh kế: Lý thuyết và thực tiễn. NXB Đại học Cần Thơ

  Võ Văn Tuấn      Lê Cảnh Dũng      Tạp chí khoa học Trường

 1. Phân tích chuỗi giá trị Thanh Long tại Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (36): 10-22.

  Đoàn Minh Vương    Võ Thị Thanh Lộc      

     

  Huỳnh Vũ Kiệt, Nguyễn Thanh Tiến 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế của nông hộ ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (38d).

  Võ Văn Tuấn      Lê Cảnh Dũng