ĐT: 84-292- 3832475; Fax: 84-292-3831270; E-mail: ngttam@ctu.edu.vn                                                         

I. Giới thiệu

Bộ môn Phát triển Nông nghiệp được thành lập trên cơ sở xác nhập Bộ môn Tài nguyên Cây trồng và Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp. Bộ môn Phát triển Nông nghiệp là đơn vị đào tạo song song với nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ. Nhiệm vụ của Bộ môn là hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Viện ĐBSCL để quản lý chuyên môn ngành đào tạo do Viện quản lý, tham gia công tác giảng dạy ở các bậc đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học – công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

Nhân sự: Nhân sự của Bộ môn bao gồm: 07 giảng viên, 02 nghiên cứu viên và 01 kỹ thuật viên; trong đó có 01 Phó giáo sư, 05 tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 01 kỹ sư và 01 kỹ thuật viên.

 

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu

Phòng thí nghiệm: 03 phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu:

(1) Phòng thí nghiệm sinh - hóa phục vụ phân tích phẩm chất lúa gạo, kiểm nghiệm, nuôi cấy mô và phân tích di truyền ở mức độ phân tử;

(2) Phòng tồn trữ mẫu hạt giống cây trồng;

(3) Phòng bảo tồn nông cụ cổ truyền trông lúa và chế biến gạo.

Phòng sơ chế hạt giống lúa và đánh giá chất lượng gạo: gồm thiết bị sấy, sàng và tồn trữ hạt giống lúa ngắn hạn, thiết bị xay chà gạo;

Trại thí nghiệm: 02 trại thí nghiệm giống và kỹ thuật canh tác lúa, và hệ thống canh tác: (1) trại thí nghiệm ở Khu Hòa An (Hậu Giang; 5,0 ha) và (2) trại thí nghiệm ở Cờ Đỏ (Cần Thơ; 7,5 ha).

 

II. Hoạt động của Bộ môn

1.      Đào tạo

Bộ môn quản lý chuyên môn đào tạo bậc cao học ngành Hệ thống Nông nghiệp và tham gia giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp bậc đại học, cao học và tiến sĩ phù hợp lĩnh vực chuyên môn ở Viện ĐBSCL và các Khoa/Viện trong và ngoài Trường.

Các học phần Bộ môn đảm nhận đào tạo cho các bậc từ Đại học, Thạc sỹ đến Tiến sỹ bao gồm:

 • Nhóm kỹ thuật nông nghiệp: Khoa học cây lúa, kỹ thuật canh tác lúa, kỹ thuật canh tác cây lương thực, khuyến nông, Tiến bộ khoa học kỹ thuật, Qui trình quản lý thực hành nông nghiệp tốt, Kỹ thuật canh tác cây có cũ, Đánh giá chất lượng nông sản.
 • Nhóm quản lý và hệ thống: Hệ thống canh tác, Hệ thống nông nghiệp, sinh thái sản xuất, phát triển cộng đồng, thời sự nông thôn, quản lý dự án, Ứng dụng hệ thống hỗ trợ quyết định trong phát triển nông thôn và hệ thống nông nghiệp, quản lý nguồn nhân lực, Hệ thống cây trồng, Qui hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

Với đội ngũ giảng viên có chuyên mô đa ngành và hệ thống, Bộ môn hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nhiều chủ đề để thực hiện tiểu luận, luận văn, luận án tốt nghiệp và công trình nghiên cứu khoa học. Trong đó tiêu biểu bao gồm các lĩnh vực như quản lý và sử dụng tài nguyên nông nghiệp, kỹ thuật và hệ thống canh tác, qui hoạch sản xuất nông nghiệp, phân tích và quản lý chuỗi giá trị nông sản, mô hình sản xuất hữu cơ, chuẩn GAP.

 

2.      Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học- công nghệ

Các lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao chính của Bộ môn gồm:

 • Hệ thống nông nghiệp, Hệ thống canh tác bền vững, an toàn và hữu cơ;
 • Sinh thái, sinh cảnh và đa dạng sinh học nông nghiệp;
 • Nông nghiệp đa chức năng và nông nghiệp chính xác;
 • An ninh lương thực;
 • Quy hoạch phát triển nông nghiệp và sử dụng đất thông minh thích ứng biến đổi khí hậu và sự thay đổi;
 • Tổ chức sản xuất và qui hoạch vùng.
 • Bảo tồn và phát triển đa dạng di truyền giống cây trồng;

Bộ môn phối hợp thực hiện nghiên cứu và ứng dụng ở phạm vi nhỏ (hộ, cộng đồng) đến phạm vi lớn ở cấp huyện, tiểu vùng và vùng.

 

3.      Hợp tác và Phát triển

Trong nước

 • Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu cấp Bộ, cấp Tỉnh và địa phương
 • Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu hợp tác với các tỉnh ở ĐBSCL
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở

Ngoài nước

 • Thực hiện các đề tài hợp tác song phương, đa phương
 • Các dự án phối hợp với các trường Đại học, Viện Nghiên cứu Quốc tế
 • Các dự án của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) tại Việt Nam
 • Thực hiện các gói tư vấn quốc gia, quốc tế theo lĩnh vực chuyên môn, tính chất hệ thống, đa ngành
 • Các đối tác truyền thống Bộ môn có quan hệ hợp tác và thực hiện các nghiên cứu, dự án, tư vấn liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, biến đổi khí hậu, qui hoạch vùng bao gồm DFAT, CSIRO, ACIAR, the University of Queensland, RMIT University (Úc), WB, ADB, IUCN, IFC, IRRI, CARE international, GIZ, CIDA, IFAD, OXFAM, USAID, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, UNDP, SEARICE, CROP TRUST, IPGRI, FAO, và nhiều đối tác quốc tế khác.

 

III. Tổ chức và nhân sự

 1. Quản lý Bộ môn

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thành Tâm

TT

Họ tên - MSVC

Chức vụ

Chức danh

Học hàm, học vị

Chuyên ngành chính

Email

1

Huỳnh Quang Tín

Chủ tịch Hội đồng Viện

GV

PGs.Ts.

Sinh thái sản xuất và bảo tồn tài nguyên

hqtin@ctu.edu.vn

2

Vũ Anh Pháp

Phó Viện trưởng

GV

Ts.

Khoa học nông nghiệp

vaphap@ctu.edu.vn

3

Nguyễn Hồng Tín

 

GV

Ts.

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

nhtin@ctu.edu.vn

4

Nguyễn Thanh Bình

 

GV

Ts.

Nông nghiệp

ntbinh02@ctu.edu.vn

5

Đặng Kiều Nhân

Viện trưởng

GV

Ts.

Hệ thống Nông nghiệp

dknhan@ctu.edu.vn

6

Nguyễn Hoàng Khải

Chủ tịch công đoàn Viện

GV

Ths.

Phát triển nông thôn

nhkhai@ctu.edu.vn

7

Nguyễn Thành Tâm

Trưởng Bộ môn

GV

Ts

Sinh học nông nghiệp

ngttam@ctu.edu.vn

8

Hồ Chí Thịnh

Bí thư đoàn Viện

NCV

Ths.

Quản lý đất đai

hcthinh@ctu.edu.vn

9

Nguyễn Hữu Lợi

 

NCV

Ks

Phát triển nông thôn

huuloi@ctu.edu.vn

10

Nguyễn Thanh Liêm

 

KTV

Trung cấp

Kỹ thuật nông nghiệp

ntliem@ctu.edu.vn

 

2. Các đề tài/dự án, tư vấn

 

TT

Đề tài, dự án

Giai đoạn

Cơ quan tài trợ/hợp tác

Ghi chú

 

“Phản biện xã hội” thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (giai đoạn 1)

2018

Bộ Nông nghiệp-PTNT

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Water-related information system for sustainable development of Mekong Delta (WISDOM)

2009-2014

UNU-EHS

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Water governance assessment – the case of Mekong Delta, Vietnam

2011

Deltares

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Assessment of vulnerability to salinity intrusion in the Mekong Delta, Vietnam (Đánh giá tính tổn thương do xâm nhập mặn ở ĐBSCL)

2011

CTU

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Effective factors to livelihoods and solutions for sustainable livelihoods of poor fishers in the flooded areas of An Giang province (Yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế và giải pháp sinh kế bền vững cho ngư dân nghèo vùng lũ tỉnh AN Giang)

2013

CTU

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Gender vulnerability assessment for the Ca Mau province in the context of climate change

2014

GIZ

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Pilot project to improve on-farm irrigation efficiency in the southwest region in the Mekong Delta

2015

World Bank and MARD

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Rural-urban linkage under urbanization: A case study in Can Tho city (Mối liên kết “nông thôn – thành thị” trong quá trình đô thị hóa: Trường hợp ở thành phố Cần Thơ)

2015

CTU

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Impacts of social safeguards for hydropower plants on livelihoods of vulnerable people in the Vietnamese 3S basin (Srepok, Sesan, and Sekong)

2016

USAID

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Đánh giá hiệu quả chuyển dịch các mô hình sản xuất nông nghiệp ở các xã nông thôn mới đến thu nhập nông hộ vùng ĐBSCL

2016-2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Evaluation of on-farm experimental models in 2016 by Department of Agriculture and Rural Development, Tra Vinh province

2017

AMD/IFAD

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

A power-smart social resilience analysis of flood intervention in the delta: The case of Vietnam

2017

WUR

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Need assessment in transforming ecological systems under “new normal” context of water scarcity in the Vietnamese Mekong Delta

2017-2018

CISIRO

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

National consultant on social participation and smallholder system for the GEF project formulation

2019

FAO

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Research on enhancing local water governance in the Mekong Delta of Vietnam

2020

UNDP, VNWP

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Tác động của các biện pháp bảo vệ xã hội đối với các nhà máy thủy điện lên sinh kế của những người dễ bị tổn thương trong 3 lưu vực sông của Việt Nam

Impacts of social safeguards for hydropower plants on livelihoods of vulnerable people in the Vietname 3S basin

2016

USAID (Mỹ)

ntbinh02@ctu.edu.vn

 

Phát triển mô hình cam không hạt quy mô nông hộ ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

2017-2020

Phòng Kinh tế Quận Ô Môn, Trung tâm giống Cần Thơ

vaphap@ctu.edu.vn

 

Phát triển giống lúa chất lượng cao thích nghi với mặn ở Cà Mau

2018-2019

Bộ Giáo dục – Đào tạo

thphuc@ctu.edu.vn

 

Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống và phát triển giống lúa thơm MTL372 tại ĐBSCL

2016-2018

Bộ KH-CN

ngttam@ctu.edu.vn

 

Bảo tồn, phát triển và khai thác sử dụng nguồn gen lúa mùa và lúa hoang tại tỉnh Cà Mau

2015-2017

Bộ KH-CN, Sở KH-CN Cà Mau

hqtin@ctu.edu.vn

 

Phát triển giống lúa dựa trên cộng đồng tỉnh An Giang

2014-2018

Sở KH-CN An Giang

hqtin@ctu.edu.vn

 

Sản xuất lúa car-bon thấp ở Việt Nam - Vietnam Low Carbon Rice production pilot (VLCRP)

2011-2015

EDF, TTKN, CC.BVTV

hqtin@ctu.edu.vn

 

Nông nghiệp thích ứng biến đổ khí  hậu: đánh giá nguồn gene cây lua 1hoang ở ĐBSCL

2018-2021

CropTrust (Hà Lan)

hqtin@ctu.edu.vn

 

Tăng cường năng lực nông dân và cơ quan nghiên cứu về nghiên cứu nông nghiệp và hệ thống khuyến nông – Strengthening capacity for farmers and research institutions on agricultural research and extension systems (FARES)

2011-2015

SEARICE, TTKN, TTG, CC.BVTV

hqtin@ctu.edu.vn

 

Phục tráng giống lúa Huyết rồng Vĩnh Hưng, Long An

2012-2015

Sở KHCN LA, TTKN

hqtin@ctu.edu.vn

 

Đo đạt khí phát thải trong canh tác túa - Measuring gas emission in rice cultivation

2012-2014

WB-ACP, CC. BVTV, TTKN

hqtin@ctu.edu.vn

 

Phát triển hệ thống sản xuất giống cộng đồng tình HG

2012-2014

Sở KHCN HG, TTG, CC. BVTV, TTKN

hqtin@ctu.edu.vn

 

Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn - Growing diversity = Harvesting food security (SD=HS)

2015 -2018

SEARICE, Trung tâm, CC. BVTV cáctỉnh

hqtin@ctu.edu.vn

 

Sản xuất lúa gạo bền vững tỉnh Sóc Trăng - Sustainable Rice Platform (SRP) in Soc Trang

2017 -2018

Oxfam – Việt Nam

hqtin@ctu.edu.vn

 

Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu: Đánh giá có sự tham gia về mới quan hệ nguồn gien lúa hoang chuyển vào cây lúa ở ĐBSCL – Adapting agriculture to climate change: Participatory evaluation of crop wild relative introgressed genetic resources in rice in the Mekong Delta

2018-2020

Crop Trust, TTKN, CC.TT-BVTV, TTG

hqtin@ctu.edu.vn

 

Hỗ trợ công nhận và Phát triển giống lúa cộng đồng tỉnh An Giang

2015-2019

Sở KHCN AG, CTT, TTKN

hqtin@ctu.edu.vn

 

Đa dạng sản xuất, an ninh lương thực và sinh kế hộ nông dân

2018-2019

Humphrey (Mỹ)

dknhan@ctu.edu.vn

 

Sustainable development of livestock production systems for poor community

2018-2019

Heifer International

 

dknhan@ctu.edu.vn

 

Quản lý mặn theo cách tiếp cận cảnh quan để cải thiện năng suất nông nghiệp

Landscape salinity and water management for improving agricultural productivity

2014-2018

IAEA/FAO

dknhan@ctu.edu.vn

 

Tính thích nghị của hệ thống lúa - tôm ở ĐBSCL

2018

ACIAR & CSIRO (Úc)

dknhan@ctu.edu.vn

 

Quản lý và chứng nhận thủy sản dự vào sự hỗ trợ của si6u thị ở Châu Á

Supermarket supported area-based management and certification of aquaculture in Southeast Asia

2016-2020

ĐH Wageningen (Hà Lan)

dknhan@ctu.edu.vn

 

Quản trị vùng lũ cho sinh kế tương lai ở ĐBSCL

Floodplain governance for future livelihoods in the Mekong Delta

2015-2017

USAID/Fulbright

dknhan@ctu.edu.vn

 

Phát triển sản xuất nếp chất lượng cao ở tỉnh Long An

2014-2016

Sở KH-CN Long An

dknhan@ctu.edu.vn

 

Chiến lược phát triển nông nghiệp thích ứng với xâm nhập mặn ở tiểu vùng ven biển ĐBSCL – Hợp phần của Dự án Mekong Futures

2010 - 2013

CSIRO,  Viện KH Thủy lợi MN, Viện BĐKH

dknhan@ctu.edu.vn

 

Chiến lược sử dụng tài nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở tiểu vùng ven biển ĐBSCL

2019 - 2021

JICA, Viện BĐKH

dknhan@ctu.edu.vn

 

Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười

2018-2019

Sở KH-CN Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang

dknhan@ctu.edu.vn

 

Cải thiện khuyến nông cho áp dụng hệ thống canh tác và kỹ thuật canh tác tốt hơn cho người nghèo ở ĐBSCL

Improvement of Extension for applying better farming system and cultivation techniques for poor farmers in the Mekong Delta

2015-2016, 2018

JICA, Viện CĂQMN

dknhan@ctu.edu.vn

 

Sử dụng hợp lý tài nguyên tiểu vùng lũ để phát triển bền vững sinh kế cư dân

2016-2018

Chương trình LMPPI, ĐH Fulbright Việt Nam

dknhan@ctu.edu.vn

 

Phát triển nông nghiệp và môi trường để thích nghi với biến đổi khí hậu tiểu vùng ven biển

2015-2017

Wageningen University (Hà Lan), Viện BBĐKH

dknhan@ctu.edu.vn

 

Sử dụng đất thích nghi với biến đổi khí hậu cho hệ thống canh tác trên đất lúa ở ĐBSCL (CLUES) – Hợp phần phân tích hệ thống canh tác và kinh tế - xã hội

2011-2015

CSIRO, IRRI, Viện Lúa ĐBSCL

dknhan@ctu.edu.vn

 

Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị, ven đô và ứng dụng các tiến bộ Khoa học kỹ thuật trong sản xuất

2017

Tỉnh

 

 

Chuyển dịch các mô hình nông nghiệp ở các xã nông thôn mới đến thu nhập nông hộ vùng ĐBSCL

2016-2018

Bộ Giáo dục – Đào tạo

 

 

 

Hoạch định và thiết kế canh tác lúa bền vững (SRP) theo cách tiếp cận chuỗi giá trị cho hộ canh tác nhỏ ở ĐBSCL

2021-2025

ACIAR

nhtin@ctu.edu.vn

 

Cải tiến sản xuất nông nghiệp thích nghi với khô hạn ở tỉnh Trà Vinh

2017-2018

Chương trình ADM

nhtin@ctu.edu.vn

 

Ô nhiễm nông nghiệp Agro-pollution

2017

World Bank

nhtin@cu.edu.vn

 

Chính sách giao khoán đất rừng và tính bền vững của mô hình nông lâm kết hợp ở ĐBSCL

2015-2017

Bộ Giáo dục – Đào tạo

nhtin@ctu.edu.vn

 

Đánh giá nhanh tác động của BĐKH lên chuỗi giá trị lúa gạo và cây ăn trái ở ĐBSCL

2016

OXFAM

nhtin@cu.edu.vn

 

Khảo sát mô hình nông lâm kết hợp ở ĐBSCL

2015

ICRAF

nhtin@cu.edu.vn

 

Bảo vệ môi trường thích ứng BĐKH và sinh kế chọ hộ dân người dân tộc, phụ nữ tỉnh Trà Vinh

2014

Tổng lãnh sự quán Hoa kỳ tại TpHCM

nhtin@cu.edu.vn

 

Thông báo

Số lượt truy cập

5552592
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
591
4367
1240
5552592

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn