Thông báo V/v Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, 2017 - 2018 

Thực hiện công văn số 1094/TB-ĐHCT ngày 02/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, công tác lấy ý kiến ở học kỳ I, năm học 2017-2018 được triển khai thực hiện như sau:

 

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị, cá nhân thực hiện

Ghi chú

1

Thông báo cho sinh viên thực hiện việc cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2017-2018 trên hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến.

Từ ngày 18/09/2017

 

Trung tâm ĐBCL&KT, các đơn vị trực tiếp đào tạo, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, TT. Thông tin và Quản trị mạng, Cố vấn học tập.

Được thực hiện thông qua các bảng thông báo, các website của Trường, của các đơn vị, Trung tâm ĐBCL&KT, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; các Cố vấn học tập thông tin và hướng dẫn sinh viên.

2

Đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến và thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Từ ngày16/10/2017 đến ngày26/11/2017

 

Sinh viên

Việc đăng nhập được thực hiện theo hướng dẫn bên dưới (*)

3

Thông báo nhắc nhở sinh viên về việc thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

29/10/2017 12/11/2017

 

Trung tâm ĐBCL&KT, các đơn vị trực tiếp đào tạo, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, TT. Thông tin và Quản trị mạng, các Cố vấn học tập

Được thực hiện thông qua các bảng thông báo, các website của Trường, của các đơn vị, Trung tâm ĐBCL&KT, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; các Cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên.

4

Xử lý số liệu

Từ ngày04/12/2017 đến ngày10/12/2017

 

Trung tâm ĐBCL&KT

 

5

Thông báo kết quả cho ý kiến phản hồi của sinh viên đến lãnh đạo các đơn vị và giảng viên có liên quan.

Từ ngày

11/12/2017 đến ngày17/12/2017

Trung tâm ĐBCL&KT

Thông báo qua email cho lãnh đạo và giảng viên của các đơn vị có liên quan vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến xem kết quả các ý kiến phản hồi.

(*) Hướng dẫn thực hiện đăng nhập hệ thống lấy ý kiến phản hồi:

-            Bước 1: Sinh viên vào địa chỉ sau: https://oss.ctu.edu.vn (có thể vào bằng tất cả các máy tính, thiết bị có kết nối mạng Internet, không bắt buộc thực hiện trên các máy tính của trường).

-            Bước 2: Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đăng nhập máy tính của trường.

-            Bước 3: Vào trang chủ của hệ thống lấy ý kiến phản hồi, chọn trình đơn (menu) “Khảo sát lớp học phần” và thực hiện cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy các lớp học phần đã học trong học kỳ I, năm học 2017-2018.

-            Bước 4: Sinh viên hoàn thành số lượng lớp học phần theo yêu cầu trên hệ thống trong thời gian thực hiện công việc này từ ngày 16/10/2017 đến ngày 26/11/2017 (Mục 2 theo yêu cầu trên), không nhất thiết hoàn thành cùng lúc tất cả các lớp học phần đã học.

            Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần hỗ trợ yêu cầu thông báo cho Trung tâm Điện tử - Tin học (Thầy Nguyễn Thế Anh, số điện thoại: 0948 235 209, địa chỉ email: eic@cit.ctu.edu.vn) hoặc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí (Cô Nguyễn Thị Trinh, số điện thoại: 0939.25.23.25, địa chỉ email: thitrinh@ctu.edu.vn).

            Yêu cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan phối hợp và hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên. Đồng thời các đơn vị chức năng kịp thời báo cáo cho Ban Giám hiệu các vấn đề phát sinh để giải quyết.

Tải công văn đính kèm

Đào tạo/Bằng cấp:

 • Ks. Nông học (2000, Đại học Cần Thơ)
 • Ths. Phát triển Nông thôn (2008, Đại học Ghent, Bỉ)

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Khuyến nông
 • Hệ thống canh tác
 • Phân tích sinh kế
 • Đánh giá tổn thương

Giảng dạy:

 • Phương pháp khuyến nông
 • Xây dựng và quản lý dự án phát triển nông thôn

 

Kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn:

 • Quản lý nước
 • Hệ thống canh tác
 • Quản lý chất lượng nước
 • Thiết kế và quản lý dự án

Xuất bản:

Nguyễn Thanh Bình, 2012. Quản lý và sử dụng tài nguyên nước ở cấp cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và đề xuất cho tương lai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (ISSN 1859-3488) Quí IV, 2012, trang 9-11.

Nguyễn Thanh Bình, 2012. Nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (ISSN 1859-3488) Quí IV, 2012, trang 34-41.

Nguyễn Thanh Bình, Lâm Huôn, và Thạch Sô Phanh, 2012. Đánh giá tổn thương có sự tham gia: Trường hợp xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học (ISSN: 1859-2333), Trường Đại học Cần Thơ, Số 24b-2012, trang 229-239.

Nguyễn Toàn Khoa và Nguyễn Thanh Bình, 2013. Tăng trưởng đàn bò và vai trò của chăn nuôi bò trong phát triển kinh tế hộ ở cộng đồng người Khmer tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (ISSN 1859-3488) Quí I - 2013, trang 21-28.

Nguyễn Minh Thông, Thái Bích Tuyền, Nguyễn Thanh Bình và Đỗ Võ Anh Khoa, 2013. Tình hình chăn nuôi heo ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 26 (2013): 213-218.

Nhan DK, Verdegem MCJ, Binh NT, Duong LT, Milstein A, and Verreth JAV, 2008. Economic and nutrient discharges tradeoffs of excreta-fed aquaculture in the Mekong Delta, Vietnam. Agriculture, Ecosystems and Environment 124 (2008)3-4. ISSN 0167-8809, p259 – 269.

Garchagen M, Binh NT, Thach LN, 2009. Vietnam: The challenge of integrating disaster risk reduction and climate change adaptation. In: Birkmann J, Tetzlaff G and Zentel K (Eds) Addressing the challenge: Recommendations and quality criteria for linking disaster risk reduction and adaptation to climate change. DKKV publication series 38, p18-20.

Binh NT, 2010. Vulnerability and adaptation to salinity intrusion in the coastal province of Travinh, Vietnam. In: Setiadi N, Birkmann J and Buckle P. (Eds). Disaster risk reduction and climate change adaptation: case studies from South and Southeast Asia. United Nations University, SOURCE publication No 14/2010, p32-39.

Birkmaan J, Garchagen M, Tuan VV and Binh NT, 2012. Vulnerability, coping and adaptation to water related hazards in the Vietnamese Mekong delta. In: Renaud F. G. and Kuenzer C., (Eds) The Mekong Delta System: Interdisciplinary Analyses of a River Delta, Springer Environmental Science and Engineering.

Kỷ yếu, hội thảo:

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Duy Cần, 2009. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi hệ thống canh tác ở vùng nhiễm mặn của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Kỷ yếu “Hội thảo lần thứ nhất về phát triển hệ thống sản xuất lúa – tôm bền vững vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” tại Sóc Trăng ngày 26/9/2009, trang 37-48.

Nguyễn Thanh Bình, 2009. Vai trò của khuyến nông có sự tham gia trong phát triển cộng đồng – Nghiên cứu trường hợp tại câu lạc bộ khuyến nông Tam Sóc C1, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Kỷ yếu “Hội thảo khoa học Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long”, Trường Đại học Cần Thơ, trang 201-209.

Nguyễn Thanh Bình và Đặng Kiều Nhân, 2012. Tăng trưởng nông nghiệp và đóng góp của vùng tứ giác Long Xuyên đối với đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1988-2011. Kỷ yếu “Hội thảo Khoa học 20 năm Khai thác, Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Tứ giác Long Xuyên”, ngày 22/11/2012, quyển I, trang 131-142.

Binh NT and Hartmann M, 2009. Agricultural extension in the Mekong Delta of Vietnam: The case of integrated agriculture-aquaculture. Tropentag 2009, University of Hamburg, Germany.

Binh NT, Khoa NT and Khoa DVA, 2012. Current livestock production and waste management in the rural areas of Tra Vinh province, Vietnam. Proceedings of The first International Conference on Animal Production and Environment, Can Tho city 13-14 December, 2012. Agricultural Publishing House (ISBN: 978-604-60-0056-6), 531-538p.

Binh NT, Nhan DK, and Khoa DVA, 2012. Development of livestock production in the Vietnamese Mekong delta in the period of 2000-2011. Proceedings of The first International Conference on Animal Production and Environment, Can Tho city 13-14 December, 2012. Agricultural Publishing House (ISBN: 978-604-60-0056-6), 564-570p.

Binh NT, 2013. Lessons learn from heavy crop damages by 2011 salinity intrusion in the lower Mekong delta. Presented at Mekong Environmental Symposium, Ho Chi Minh city 05-07th March, 2013 (Abstract volume: 55p)

Garschagen M, Apel H, Delgado J, Dung NV, Tuan VV, Binh NT, Birkmann J and Merz B, 2013. Integrated flood risk assessment for the Mekong delta through the combined assessment of flood hazard change and social vulnerability. Presented at Mekong Environmental Symposium, Ho Chi Minh city 05-07th March, 2013 (Abstract volume: 48p)

Nhan DK, Binh NT, Tri VPD and Konishi T, 2013. Water resources management for sustainable agriculture in the Mekong delta, Vietnam: The role of on-farm practices. Presented at Mekong Environmental Symposium, Ho Chi Minh city 05-07th March, 2013 (Abstract volume: 90p)

Binh NT, 2013. Salinity intrusion – a new threat to agriculture in the Vietnamese Mekong Delta. Tropentag 2013, Hohenheim University, Germany.

Binh NT, 2013. Effects of salinity intrusion on agriculture and farmers’ livelihood in the Vietnamese Mekong Delta. International Young Scientists’ Conference on Integrated Research on Disaster Risk, Future Earth & Sustainability, 22-24 October 2013, Taipei – Taiwan.

Danh sách cán bộ

Họ tên Thuộc bộ môn Chức vụ Email

Viện nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Khu II - Đại học Cần Thơ - Đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại : +84-292-3833256       Fax : +84-292-3831270;         Email:  vncptdbscl@ctu.edu.vn, mdi@ctu.edu.vn

(Cập nhật: 12/7/2021)

 

Ban lãnh đạo Viện

Viện trưởng: Ts. Đặng Kiều Nhân

  Email: dknhan@ctu.edu.vn

  Điện thoại: +84-292-3872041

Phó Viện trưởng: Ts. Vũ Anh Pháp

  Email: vaphap@ctu.edu.vn

  ĐT: 84-292-3872037

 

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Ths. Lê Vân Thuỷ Tiên

Email: lvttien@ctu.edu.vn

Fax: +84-292-3831270

ĐT: +84-292-3833256

Bộ môn Phát triển Nông nghiệp

Trưởng Bộ môn: Ts. Nguyễn Thành Tâm

Email: ngttam@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3832475; +84-292-3831012

Bộ môn Kinh tế - Xã hội - Chính sách

Trưởng Bộ môn: Ts. Võ Văn Tuấn

Email: vvtuan@ctu.edu.vn

ĐT: +84-292-3831260

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

5552556
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
555
4331
1204
5552556

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn