ĐT: 84-292-3831260;                       Fax: 84-292-3831270;                         E-mail: sep@ctu.edu.vn

 

   I. Giới thiệu

 

Bộ môn Kinh tế - Xã hội và Chính sách được thành lập năm 2005 từ tiền thân là Tổ Sử dụng Hợp lý Tài nguyên Thiên nhiên thuộc Viện. Hiện nay Bộ môn là một trong 4 đơn vị trực thuộc, có lực lượng cán bộ trình độ cao với 15 thành viên, trong đó có 4 Phó Giáo sư, 3 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ (4 nghiên cứu sinh) và 2 Cử nhân. Đội ngũ giảng viên chiếm 60% nhân sự của Bộ môn, 54% giảng viên của Viện và 100% giảng viên có trình độ sau đại học. Bên cạnh chức năng quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, Bộ môn còn thực hiện các hoạt động nghiên cứu và tư vấn, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL

 

   II. Hoạt động của Bộ môn

 

   1. Đào tạo

 

Giảng dạy các học phần kinh tế - xã hội và chính sách cho sinh viên và học viên các cấp học Ngành Phát triển Nông thôn và các ngành khác theo yêu cầu trong và ngoài Trường. Các học phần giảng dạy chính bao gồm:

 

- Thống kế ứng dụng nông nghiệp và PTNT; Phương pháp nghiên cứu khoa học;

- Kinh tế Nông nghiệp & PTNT; Kinh tế tài nguyên và môi trường nông thôn; Phân tích chi phí lợi ích; Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; Marketing nông nghiệp; Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp; Quản trị trang trại;

- Nguyên lý PTNT; Xã hội học PTNT; Phân tích sinh kế; Phân tích định chế trong PTNT; Chính sách nông nghiệp và PTNT; Qui hoạch và quản trị xã hội nông thôn; Phát triển cộng đồng; Đánh giá tổn thương và khả năng thích ứng.

 

Với đội ngũ cán bộ có trình độ cao và có kinh nghiệm về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và chính sách, Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho nhiều sinh viên và học viên ở các cấp học của Viện, Đại học Cần Thơ, các trường đại học khác trong và ngoài nước. Bộ môn đã và đang hướng dẫn 15 nghiên cứu sinh, hơn 200 thạc sĩ và rất nhiều sinh viên đại học; đặc biệt, hướng dẫn hơn 10 sinh viên nước ngoài và Việt Nam của các trường đại học quốc tế, thuộc các lĩnh vực Phát triển Nông thôn, Kinh tế, Xã hội và Chính sách.

  

 2. Nghiên cứu khoa học

 2.1 Nghiên cứu kinh tế ứng dụng

    Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm

 

* Kinh tế tài nguyên và môi trường nông thôn;

* Kinh tế lao động và nguồn nhân lực;

* Kinh tế hợp tác nông nghiệp, nông thôn;

* Chuỗi giá trị các ngành hàng nông sản chủ lực (lúa gạo, tôm, cá tra, cây ăn trái, rau màu);

* Thị trường nông thôn;

* Quản lý rủi ro trong kinh doanh nông sản;

* Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ…

 

   2.2 Nghiên cứu Xã hội và Chính sách

    Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm

 

* Sinh kế bền vững và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên;

*  Sinh kế - văn hóa - xã hội của người Khmer; 

* Vấn đề nghèo đói và bình đẳng;

* Đánh giá tổn thương và giải pháp thích ứng với thay đổi tự nhiên và kinh tế - xã hội;

* Di dân và tái định cư;

* Phát triển "Tam Nông và Liên kết vùng";

* Mô hình xây dựng xã “Nông thôn mới”;

* Định chế và chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn;

* Quản trị đô thị…

 

III. Tổ chức nhân sự

 

  Trưởng Bộ môn: PGs.Ts. Lê Cảnh Dũng

  Phó Bộ môn: Ts. Võ Văn Tuấn

 

  Bảng 1: Tổ chức nhân sự của Bộ môn Kinh tế - Xã hội và Chính sách

 

                           Họ tên

    MSCB

          Chức vụ/nhiệm vụ

     Chức danh

                     Email

 A. Tổ chuyên ngành: Kinh tế ứng dụng

 1. Lê Cảnh Dũng

000775

  Trưởng BM, TT

PGS.TS.GVC

  lcdung@ctu.edu.vn

 2. Nguyễn Văn Nhiều Em

002568

  Chủ tịch Công đoàn

ThS.GV

  nvnem@ctu.edu.vn

 3. Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt

009651

 

ThS.NCV

  thvtkiet@ctu.edu.vn

 4. Võ Thị Thanh Lộc

000542

 

PGS.TS.GVC

  vttloc@ctu.edu.vn

 5. Phạm Thị Nguyên

009772

  UV Chi đoàn CB

CN.NCV

  ptnguyen@ctu.edu.vn

 6. Lê Xuân Thái

002203

 

ThS.GV

  lxthai@ctu.edu.vn

 7. Dương Ngọc Thành

000773

 

PGS.TS.GVC

  dnthanh@ctu.edu.vn

 8. Nguyễn Thị Kim Thoa

008851

  Thư ký Bộ môn

Cn. NCV

  ntkthoa@ctu.edu.vn

 9. Nguyễn Công Toàn

008706

Tổ phó Công đoàn

ThS.NCV

  ncongtoan@ctu.edu.vn

 B. Tổ chuyên ngành: Xã hội và Chính sánh

 1. Võ Văn Tuấn

002726

  Phó BM, TT

TS.GV

  vvtuan@ctu.edu.vn

 2. Lý Quốc Đẳng

009652

  Tổ trưởng Công đoàn

ThS.NCV

  lqdang@ctu.edu.vn

 3. Hứa Hồng Hiểu

008404

 

ThS.NCV

  hhhieu@ctu.edu.vn

 4. Phạm Công Hữu

002622

 

TS.GV

  pchuu@ctu.edu.vn

 5. Nguyễn Văn Sánh

000771

  Viện trưởng

PGS.TS.GVC

  nvsanh@ctu.edu.vn

 6. Nguyễn Quang Tuyến

000774

 

TS.GVC

  nqtuyen@ctu.edu.vn

 

IV.Tư vấn phát triển

Bộ môn đã và đang thực hiện các hoạt động tư vấn về kinh tế - xã hội và chính sách với các đối tác quốc tế (WB, IFC, IRRI, CARE international, GIZ, CIDA, IFAD, ODI, CSIRO, OXFAM, AusAID, USAID tổ chức và NGOs quốc tế khác…) và các tổ chức/cơ quan trong nước (BCĐ Tây nam Bộ, các Bộ, tỉnh, huyện, xã, doanh nghiệp và NGOs Việt Nam).

 

Các lĩnh vực tư vấn

* Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng, tỉnh, huyện, xã nông thôn mới;

* Qui hoạch phát triển ngành nghề và nguồn nhân lực;

* Lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá chương trình và dự án phát triển;

* Phân tích và nâng cấp chuỗi giá trị nông sản chủ lực của các địa phương;

* Xây dựng và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ...

* Phân tích sinh kế, đánh giá tổn thương và khả năng thích ứng đối với thay đổi

 

V. Các nghiên cứu và tư vấn chính do Bộ môn chủ trì trong các năm gần đây

* Giải pháp cân bằng cung cầu thị trường, phát triển bền vững các chuỗi ngành hàng chủ lực vùng ĐBSCL: Xây dựng và triển khai mô hình liên kết sản xuất chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo. Chương trình cấp nhà nước (2017-2019).

* Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười thuộc vùng ĐBSCL . Chương trình do 3 tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An tài trợ (2017).

* Chính sách và định chế phát triển bền vững sản xuất tôm, lúa ven biển ĐBSCL (2015 – 2016) thuộc dự án LMPPI hợp tác bởi Chương trình Fulbright Giảng dạy Kinh tế - Chính sách công ĐH Kinh tế TP. HCM

* Phân tích chính sách và định chế tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của nông dân sản xuất lúa vùng ĐBSCL. Hợp phần 4.3 thuộc Dự án “Thay đổi sử dụng đất thích ứng với BĐKH – CLUES” (2012 – 2015)

* Đánh giá thực trạng sinh kế và khả năng thích ứng của nông hộ với BĐKH ở ĐBSCL. Hợp phần 4.1 và 4.2 thuộc Dự án CLUES” (2012 – 2015)

* Phân tích thay đổi nông nghiệp, nông thôn, sinh kế nông dân và cơ giới hóa nông nghiệp ở ĐBSCL. Dự án do Trường Đại học Cần Thơ hợp tác với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Yanmar (YARI) (2013-2015).

* Phân tích hiện trạng ứng dụng 1P5G trong sản xuất lúa ở ĐBSCL. Dự án Cạnh tranh nông nghiệp (ACP) do Bộ NN&PTNT hợp tác với Ngân hàng Thế giới (2013).

* Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn ĐBSCL. Đề tài hợp tác với Bộ, tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh khác ở ĐBSCL (2012 – 2014).

* Phân tích chuỗi giá trị nông sản chủ lực và cạnh tranh nông nghiệp ở ĐBSCL. Các dự án hợp tác quốc tế (Ngân hàng Thế giới, ODI, GIZ,…) đề tài Bộ và các tỉnh ĐBSCL.

* Quản lý nước trên quan điểm giới và dân tộc và truyền thông kiến thức BĐKH cho sinh viên dân tộc. Đề tài hợp tác với M-Power, CCCO và ACCCRN (2013).

* Đánh giá tác động của hệ thống đê bao ngăn lũ, tái định cư, tổn thương và khả năng thích ứng của nông hộ với lũ vùng ĐBSCL. Nghiên cứu trong Dự án WISDOM, điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đức (ZEF) và Viện Nghiên cứu An toàn Con người và Môi trường – Đại học Liên Hợp Quốc (UNU-EHS) (CHLB Đức) (2008-2012).

* Tư vấn phát triển “Tam nông và Liên kết vùng”, “tái cơ cấu nông nghiệp” và nâng cấp chuỗi giá trị nông sản chủ lực các tỉnh và vùng ĐBSCL cho BCĐ Tây Nam Bộ, các Bộ, các tỉnh ĐBSCL và các đối tác quốc tế.

 

Hội thảo Phân tích chuỗi cá tra và phát triển bền vững thủy sản vùng Mekong

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo

Số lượt truy cập

416600
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
471
824
3520
416600

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:+84-292-3833256 - Fax : +84-292-3831270
Email: mdi@ctu.edu.vn; Admin: ntthien@ctu.edu.vn